Søg støtte

Ønsker du at søge LAG til dit projekt ?

Før du søger:

At søge midler til et projekt under LAG programmet kan føles lidt overvældende. Kontakt derfor koordinator Mette Risager, inden du går i gang med den endelige ansøgning. Det er også muligt at få sparring på ideer og gode råd til øvrig fundraising.

Ansøgningsskema og vejledning:

Plan og landdistriktsstyrelsen har det overordnede ansvar for LAG programmet. På deres hjemmeside “Liv og Land” kan du også finde vejledninger, nyheder og andet relevant materiale. Du kan finde hjemmesiden via dette link.

I forbindelse med igangsætning af den nuværende programperiode er der udviklet et elektronisk ansøgningsskema. Skemaet følger hele sagsbehandlingsforløbet, indtil endelig afgørelse foreligger.

Næste frist:

På forsiden vil du altid kunne se den næste ansøgningsfrist, hvis den er fastsat. Der vil normalt være mulighed for at søge 2-3 gange om året.

Behandling af ansøgninger:

Der er tre trin i behandling af din ansøgning:

 1. I samarbejde med koordinator færdiggør du din ansøgning (kladde). Ansøgningen indsendes og koordinator kvitterer for modtagelsen (indsendt).

 2. Behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen behandler alle indkomne ansøgninger og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte. Bestyrelsen anvender nærmere fastlagt uddelingskriterier i vurderingen af ansøgningerne (se mere nedenfor under overskriften “Uddelingskriterier“. De projekter, bestyrelsen ønsker at støtte, videresendes til Plan og Landdistriktsstyrelsen.

 3. Plan og landdistriktsstyrelsen gennemfører en legalitetskontrol, og udsender det endelige tilsagn. Behandlingen skal primært sikre, at projekterne gennemføres indenfor rammerne af LAG programmet og den tilhørende lovgivning.

Sammenhæng med den Lokale UdviklingsStrategi (LUS):

En af de væsentligste betingelser for, at et projekt vil blive vurderet støtteberettiget af bestyrelsen, er at det opfylder mindst ét af målene i den Lokale Udviklingsstrategi, der blev udarbejdet, og godkendt af medlemmerne, i 2022.

Du kan finde den Lokale UdviklingsStrategien her. Det er vigtigt, at dit projekt kan falde ind under strategiens prioriteringer og indsatsområder. Du er som altid velkommen til at kontakte koordinator for at få en vurdering af din projektide i forhold til strategien.

LAG programmet handler om udvikling af landdistrikter:

EU´s LAG program, er en del af EU´s Landdistriktsprogram, og det overordnede formål er at udvikle landdistrikterne, i forhold til forbedrede levevilkår, bosætning, erhverv og andet, som gør landdistrikterne endnu mere attraktive. Se herunder for bestyrelsens definition af landdistrikterne.

Uddelingskriterier:

Alle ansøgninger skal vurderes efter specifikke uddelingskriterier. Bestyrelsen skal således prioritere alle projekter inden for kriterier fastlagt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Ansøgninger vurderes derfor efter følgende punkter:

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.

 2. Projektbeskrivelse

 3. Er projektet fuldt oplyst?

 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed

 5. Lokal forankring og samarbejde

 6. Nyhedsværdi og innovation

 7. Projektets levedygtighed

 8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)

 9. Projektets effekt

Alle projekterne tildeles point på en skala fra 0-5. Kun projekter med minimum 20 point vil komme i betragtning. Der er endvidere vedtaget et minimumskrav på 3 point i kategorien relevans i forhold til den Lokale Udviklingsstrategi.

Selv projekter der scorer over 20 indstilles ikke nødvendigvis til tilskud. I princippet indstilles de projekter der scorer højest, til flest midler. I indstillingen om tilskud vil indgå en afvejelse af effekterne af projektet i forhold til den Lokale UdviklingsStrategi (LUS), og de tilgængelige midler.

I årets 2 første runder, vil der ca. være 1.000.000 kr., til rådighed i hver runde. Evt. resterende midler søges uddelt i årets 3. og sidste runde. Skulle der komme et projekt i en af de første runder, der scorer usædvanligt højt indenfor udviklingsstrategien og nyhedsværdi/innovation, kan bestyrelsen vælge at tildele dette projekt midler, udover de midler, der ellers er prioriteret til runden. Hvis alle midler er uddelt efter 2. runde, vil 3. runde blive aflyst.

Bestyrelsen kan vælge at projekter skal ”skæres til” før indsendelse til Plan-og Landdistriktsstyrelsen (PLST). Det sker for at forenkle sagsbehandlingen ved udbetaling, så antallet af fakturaer der indgår i projektet minimeres. Ansøger vil blive informeret af koordinator, og guidet gennem ændringen, før koordinator indsender indstilling til PLST .

Ikke prioriterede ansøgninger:

Bestyrelsen har valgt deres egen definition af landdistriktet. For at prioritere midlerne til vækst i mere udfordrede områder, skal alle projekter ligge udenfor de større byområder. I Favrskov Kommune skal projekterne ligge udenfor byområderne Hammel, Hadsten, Hinnerup og Søften. I Randers Kommune gælder det Randers med forstæder (Hornbæk, Helsted, Dronningborg, Paderup, Romalt m.fl.) og Assentoft.

Indenfor idrætsområdet vil det ikke være muligt at søge tilskud til et projekt, der efterfølgende udløser kommunale driftstilskud f.eks. i form af lokaletilskud. Generelt støttes organiseret idræt ikke.

Der er et stort ønske om at støtte nye aktiviteter i landdistriktet. Derfor har bestyrelsen besluttet at projekter, der primært bærer præg af vedligehold/opgradering af forsamlingshuse, kun kan søges i årets sidste runde. Foreninger bag forsamlingshuse er velkomne til at søge i alle runder omkring andre projekttyper. Det der formelt er årets sidste runde vil ligge i august/september. For at få fordelt ansøgningerne jævnt, ligger første ansøgningsfrist for næste års pulje ofte i december, med bestyrelsesmøde det følgende år i januar. Ansøgningsfristen i december er derfor ikke årets sidste runde.

Hvor lang tid tager det:

Som oftest vil der gå ca. en måned fra ansøgningsfrist til bestyrelsen behandler ansøgningen. Det er for at sikre koordinator har tid til at eventuelle afklaringer omkring ansøgningen. Bestyrelsens behandling af ansøgningerne kan oplyses af koordinator. Efter bestyrelsesmødet kan der være tilrettelser, justering af budgettet m.v. af de udvalgte projekter, inden indsendelse til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. I bedste fald vil det tage omkring en måned yderligere. Samtlige projekter fra en ansøgningsrunde skal indsendes samtidigt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen gennemfører en legalitetskontrol af projektet.

Så derfor: du skal være forberedt på, at der kan gå lang tid fra ansøgningsfrist til du har den endelige afgørelse. Når du har afleveret dit projekt og fået kvittering herfor, kan du dog for egen regning og risiko gå i gang med projektet. Hvis du senere bliver bevilget et tilskud til projektet, vil du kunne medregne støtteberettigede udgifter, som er afholdt fra den dato, hvor LAG har modtaget din ansøgning.

Kommunale LAG midler

LAG Randers-Favrskov er så privilegeret, at både Favrskov- og Randers Kommune har valgt at medfinansiere både sekretariat og projekter. I praksis foregår det på den måde at bestyrelsen kan indstille projekter til 600.000 kr. pr. år i Favrskov Kommune, og 1.100.000 kr. i Randers Kommune. I Favrskov Kommune behandler Plan- og Landdistriktsudvalget indstillingen, mens det i Randers Kommune er Landdistriktsudvalget. Det endelige tilsagn ved indstilling til de kommunale LAG puljer, kommer derfor fra kommunerne.

Bestyrelsen vil prioritere ikke at blande midler fra EU og kommunerne. Det vil dog undtagelsesvist kunne forekomme.

Det er ikke muligt direkte at søge de kommunale LAG midler, det er bestyrelsen der vælger hvilke foreningsprojekter, der indstilles til de kommunale LAG midler. LAG projekter, der udelukkende er medfinansieret med kommunale LAG midler, skal i princippet overholde samme procedurer som LAG EU finansierede projekter, og ansøgningsprocessen er den samme.

De kommunale midler skal overholde kommunalfuldmagten, og kommunale midler kan derfor ikke tildeles erhvervsprojekter. Fordi LAG Randers-Favrskov har kommunale midler er det muligt at bruge en meget stor del af EU midlerne på erhvervsprojekter.

Ansøgningssystem

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside er indgangen til ansøgningsskemaet er via “Tast selv”.
Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens vejledning, inden du går i gang.
Find hjælp til at oprette din ansøgning i hjælpecenteret
Gå til ansøgningssystemet

VEJLEDNING

Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens. Her kan du finde alle relevante informationer du skal benytte når du vil søge LAG, når du har fået bevillingen, hvis du skal lave en ændring af projektet og når du skal afslutte projektet.
LÆS VEJLEDNING

HJÆLPECENTER

Vi har samlet en række videoguides og FAQ som kan være dig behjælpelig når du skal i gang med din ansøgning.
Hjælpecenter

KOORDINATOR

Inden du går i gang med dit projekt er det en god ide´ at kontakte din lokale koordinator.
Kontakt koordinator