Søg støtte

Ønsker du at søge LAG til dit projekt ?

Før du søger:

At søge midler til et projekt under LAG programmet og at gennemføre projekter under programmet kan føles lidt overvældende. Det er derfor en god ide at kontakte en af LAGs koordinatorer, inden du går i gang med den egentlige ansøgning. En tidlig kontakt kan være med til at sikre, at du ikke kommer til at lave forgæves arbejde, og at du kan få tips til at målrette din ansøgning til programmet.

Ansøgningsskema og vejledning:

Plan og landdistriktsstyrelsen har det overordnede ansvar for LAG programmet. På deres hjemmeside “Liv og Land” kan du også finde vejledninger, nyheder og andet relevant materiale. Du kan finde hjemmesiden via dette link.

I forbindelse med igangsætning af den nuværende programperiode er der udviklet et elektronisk ansøgningsskema. Skemaet følger hele sagsbehandlingsforløbet, indtil endelig afgørelse foreligger.

Næste frist:

På forsiden vil du altid kunne se den næste ansøgningsfrist, hvis den er fastsat. Der vil normalt være mulighed for at søge 2-3 gange om året.

Behandling af ansøgninger:

Der er tre trin i behandling af din ansøgning:

 1. Koordinator modtager din ansøgning og kvitterer for modtagelsen. Koordinator skal foretage den første gennemgang af ansøgningen og forberede den til behandling i bestyrelsen.

 2. Behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen skal behandle alle indkomne ansøgninger og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte. Bestyrelsen anvender nærmere fastlagt uddelingskriterier i vurderingen af ansøgningerne (se mere nedenfor under overskriften “Uddelingskriterier“. De projekter, bestyrelsen ønsker at støtte, videresendes til Plan og landdistriktsstyrelsen, som skal træffe endelig afgørelse.

 3. Behandling i Plan og landdistriktsstyrelsens. Behandlingen skal primært sikre, at projekterne gennemføres indenfor rammerne af LAG programmet, den tilhørende lovgivning og – ikke mindst – LAG´ens egen udviklingsstrategi.

Sammenhæng med udviklingsstrategien:

En af de væsentligste betingelser for, at et projekt er støtteberettiget, er nøje sammenhæng med udviklingsstrategien for LAG´en.

Du kan finde udviklingsstrategien her. Det er vigtigt, at dit projekt kan falde ind under strategiens prioriteringer og indsatsområder. Du er som altid velkommen til at kontakte koordinator for at få en vurdering af din projektide i forhold til strategien.

LAG programmet handler om udvikling af landdistrikter:

LAG programmet har til formål at udvikle landdistrikterne, i forhold til forbedrede levevilkår, bosætning, erhverv og andet, som gør landdistrikterne attraktive. Som led i prioriteringen af midlerne har bestyrelsen besluttet, at man derfor som udgangspunkt ikke støtter projekter, som etableres i centerbyerne i de to kommuner – grænsen er ca. 2.000 indbyggere. Kontakt gerne koordinatorerne, hvis du er i tvivl om, hvad det kan betyde for dit projekt.

Uddelingskriterier:

Som noget nyt i LAG programmet for 2023-2027 skal alle ansøgninger vurderes efter uddelingskriterier. Bestyrelsen skal således foretage prioriteringer af projekterne inden for kriterierne, som primært er centralt fastlagt. Alle ansøgninger skal derfor vurderes efter følgende punkter:

OBS. Kriterierne er ikke endeligt fastlagte. De gældende kriterier og udvælgelsesprocedure vil være at finde her på siden. Som udgangspunkt kigger vi på:

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.

 2. Projektbeskrivelse

 3. Er projektet fuldt oplyst?

 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed

 5. Lokal forankring og samarbejde

 6. Nyhedsværdi og innovation

 7. Projektets levedygtighed

 8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)

 9. Projektets effekt

 10.  

Hvor lang tid tager det:

Som oftest vil LAG have en behandlingstid på ca. en måned. Alle ansøgninger skal gennemgås grundigt og vurderes efter det omtalte pointsystem.

Sagsbehandlingstiden Plan og landdistriktsstyrelsen er meldt ud til højst 35 dage.

Så derfor: du skal være forberedt på, at der går 2-3 måneder fra sidste ansøgningsfrist til du har den endelige afgørelse. Når du har afleveret dit projekt og fået kvittering herfor, kan du dog for egen regning og risiko gå i gang med projektet – hvis du senere bliver bevilget et tilskud til projektet, vil du kunne medregne støtteberettigede udgifter, som er afholdt fra den dato, hvor LAG har modtaget din ansøgning.

Ansøgningssystem

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside er indgangen til ansøgningsskemaet er via “Tast selv”.
Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens vejledning, inden du går i gang.
Find hjælp til at oprette din ansøgning i hjælpecenteret
Gå til ansøgningssystemet

VEJLEDNING

Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens. Her kan du finde alle relevante informationer du skal benytte når du vil søge LAG, når du har fået bevillingen, hvis du skal lave en ændring af projektet og når du skal afslutte projektet.
LÆS VEJLEDNING

HJÆLPECENTER

Vi har samlet en række videoguides og FAQ som kan være dig behjælpelig når du skal i gang med din ansøgning.
Hjælpecenter

KOORDINATOR

Inden du går i gang med dit projekt er det en god ide´ at kontakte din lokale koordinator.
Kontakt koordinator